TERUG
  Oudega      adressen  1928
     adres 1928 adres         2005
eigen achternm. tussenv. voorl.    (wed. v) beroep letter nr    straat nr
Adema G.S. klompmaker A 52 Buorren 17
Adema J. arbeider B 26
Adema J. arbeider A 18h
Algra H. timmerman A 33 Gealânswei 2
Algra T. arbeider A 18g
Anjema J. landbouwer C 22h Manjepetswei 6
Balsma J. veehouder A 101 It West 25
Balsma P. veehouder A 101 It West 25
Bekkema F. schoenmaker B 31 Sânbuorren
Bergsma A. W.de Vries bakkerij A 54 Buorren 21
Bergsma L. arbeider C 22a De Geau 2
Bethlehem H.H. landbouwer C 22a De Geau 2
Bethlehem J. landbouwer C 22a De Geau 2
Bloembergen B. arbeider B 48 Gariperwei 50
Bloembergen R. arbeider A 14
Boer de A. arbeider A 68 Great Haersmawei 11
Boer de D.H. veehouder B 66 Sânbuorren 42
Boer de H. reiziger in vetwaren B 66 Sânbuorren 42
Boer de H. koemelker C 2 It West 37
Boer de H. arbeider C 36 Dykfinne 10
Boer de H. landbouwer B 102 Utein 10
Boer de H. arbeider B 58
Boer de J. arbeider C 14 It West 65
Boer de J. winkelier A 49
Boer de J. veehouder B 5 Aldegeasterdyk 3
Boer de K. arbeider B 61
Boer de L. veehouder B 5 Aldegeasterdyk 3
Boer de M. veehouder C 15 ??
Boersma Tj. veehouder B 4 Aldegeasterdyk
Bos van den J. huishoudster B 85
Bosma E. zonder B 52
Bosma G. zonder C 35 Dykfinne 14
Bouma Gj. arbeider C 38 Dykfinne 8
Bouma Gj. arbeider C 271
Bouma J. landbouwer A 97 Skeane Heawei 1
Bouma J. landbouwer C 27b Jan Dirkspolder ??
Bouma Jasper landbouwer C 27b Jan Dirkspolder ??
Bouma Kl. landbouwer B 124 Sânbuorren 47
Bouma R. landbouwer B 29 Achterwei 24
Bouma S. timmerman B 34a Sânbuorren  
Bouma S. zonder A 62
Bouma W. arbeider A 97 Skeane Heawei 1
Breeuwsma T. veehouder A 90 De Geasten 7
Bron P. arbeider B 19
Carsjens A. predikant A 45 Buorren
Couperus L. arbeider B 19
Debreezeni J. wagenmaker G 38 ??? ???
Deelstra M.K. arbeider B 96 Utein
Deelstra T. veehouder C 32 De Koai 1
Deelstra Tj. arbeider B 79 It West 22
Dellen van D. veehouder B ?? Sanbuorren 14
Dellen van W. veekoopman B ?? It West 48
Douma B. landbouwer C 24 Jan Dirkspolder ??
Douma C. schilder A 13
Douma H. landbouwer B 108 Opperbuorren West 2
Douma H. landbouwer B 8 Mounehoek 2
Douma J. landbouwer A 1 Aldegeasterdyk 2
Douma R. slager A 41
Douma S. landbouwer B 7 Mounehoek ??
Douma S. D.J.v.d.Wier zonder B 17a
Draaistra M. veehouder A 83 De Geasten ??
Drent A. zonder B 85
Drent K. timmerman C 9 It West 57
Duursma S. hoofd eener school A 73 Buorren 39
Dijk van J. hoofd eener school B 75b It West 14
Dijkstra B. ass.dir. zuivelfabriek B 63a Buorren
Dijkstra S. onderwijzer A 9 Buorren 3
Ellens A. timmerman A 53 Buorren 19
Elzinga B. arbeider C 29 De Koai  2
Elzinga J. arbeider A 89 De Geasten
Elzinga J. arbeider C 22i Manjepwetswei 12
Elzinga S. arbeider C 37a Dykfinne 6
Elzinga S. arbeider C 33 Wolwarren 1
Elzinga Sj. arbeider C 23b Westersânning
Elzinga Sj. arbeider B 119
Elzinga Th. arbeider B 119
Faber A. veehouder B 63 Buorren 2
Faber D.A. veehouder B 63 Buorren 2
Fennema M.J. veehouder B 21
Fennema Sj. bakker A 48
Geerligs E. fouragehandelaar D 10 Mounehoek 4
Geerligs H. veehouder A 28b Mounehoek
Geerligs H. veehouder C 23 Westersanning 1
Gerritsma W.E. predikant A 61 Buorren 33
Haan de F. timmerman A 100 It West
Haan de H. arbeider C 5 It West 51
Haan de H. zonder B 87a
Haan de Tr. A.Veenstra zonder A 75 Buorren 41
Haan de W. landbouwer B 94 Utein 28
Haisma E. landbouwer A 95 Skeane Heawei 25
Harmsma A. landbouwer B 49 Achterwei 27
Harmsma H. landbouwer B 49 Achterwei 27
Harmsma R. landbouwer B 125 Opperbuorren East 1a
Heide van der A. arbeider B 3
Heide van der D. A.K.Reitsma veehouder A 105 It West ??
Heide van der G. arbeider B 13
Heide van der H. veehouder C 27 Headammen 1
Heide van der R. F.Bruinsma veehouder B 59
Heide van der Sj. betonwerker B 118
Hemrika E. veehouder A 18j Eastersanning ?
Herder D. vrachtrijder B 18a Gariperwei
Herder Gj. arbeider A 46
Herder H. vrachtrijder A 62 Buorren 35
Herder O. arbeider B 12
Herder P. arbeider ?? ?? (woonschip)
Hiddema A. arbeider B 83 It West 32
Hiemstra G. veehouder B 93 Utein 30
Hiemstra J. veehouder B 93 Utein 30
Hoekstra B. (Baaie) caféhoudster B 68 Buorren 12/14
Hoekstra H. veehouder C 22g Manjepetswei 11
Hoekstra J. veehouder B 68 Buorren 12/14
Hoekstra J. Tr.Kooistra veehouder A 70b Sânbuorren 16
Hoekstra O. veehouder A 70b Sânbuorren 16
Hopman A. koster A 43
Houten van H. arbeider B 112
Houten van H. arbeider B 101
Houten van S. arbeider B 47
Houten van T. arbeider B 111
Houtman H. timmerman B 21a Sânbuorren
Huisma A. veehouder B 127 Opperbuorren East 6
Huisma L. veehouder B 127 Opperbuorren East 6
Iest van der J. arbeider B 40
Jacobi J. veehouder A 57
Jacobsma J. zonder B 76 It West 16
Jacobsma J. S.v.d. Meulen zonder B 76 It West 16
Jansma E. landbouwer E 86
Jansma J. schilder A 24
Jelsma L. veehouder C 31 De Kreilen (polder)
Jelsma S. veehouder C 27a Headammen 2
Jelsma W. veehouder C 27a Headammen 2
Jelsma W. veehouder C 31 De Kreilen (polder) ??
Jelsma IJ. arbeider C 30 De Koai ??
Jong de A. arbeider C 7 It West 53
Jong de A. arbeider B 39
Jong de A. arbeider C 11 De Tsjollen
Jong de A. pakhuisknecht A 47
Jong de A. arbeider A 85
Jong de A. H. de Vries veehouder B 110 Utein 2
Jong de Auke arbeider C 7 It West 53
Jong de D.J. veehouder C 25 Jan Dirkspolder
Jong de E. arbeider B 32
Jong de F. manufacturier A 42 Fabrykswei
Jong de F. arbeider B 90
Jong de F. arbeider C 400
Jong de H. arbeider C 40
Jong de H. veehouder B 62 Sânbuorren 1
Jong de H. arbeider C 7 It West 53
Jong de H. arbeider C 13a
Jong de J. arbeider C 17 It West 68
Jong de J. arbeider B 89
Jong de J. arbeider B 42
Jong de J. vrachtrijder A 106
Jong de J. veehouder C 13 Westersanning 2
Jong de L. veehandelaar C 22b Manjepetswei 7
Jong de R. arbeider C 7 It West 53
Jong de T. arbeider B 129 Opperbuorren Oost 8
Jong de T. veehouder C 23f De Geau 11
Jong de Tj. veehouder A 3 Sânbuorren 36
Jong de Tj. arbeider C 7 It West 53
Jong de W. visscher A 34
Jongsma J. arbeider C 13b
Jongsma Tj. rietdekker B 82
Jongsma W. arbeider C 13b
Jongsma W. veehouder C 23e Westersanning 20
Jonker H. veehouder B 73 Buorren 24
Jonker J. veehouder A 2 Sânbuorren 42
Jonker W. J.de Vries zonder B 72 Buorren 22
Kalksma mej.J. onderwijzeres A 41
Keimpema van S. schilder A 40 Fabrykswei
Keulen van Kl. arbeider C 11 It West
Kielstra F. landbouwer A 78 Buorrren 52
Kielstra J. arbeider A 29
Kielstra S. timmerman A 29
Kiers H. smid A 63 Buorren 37
Kiers M. smid A 63 Buorren 37
Kingma L. vrachtrijder B 23
Kloosterman A. veehouder A 76 Buorren (41/51)
Kloosterman J. veehouder C 22t Feansterdyk 14
Kloosterman Tj. bakker B 64 Buorren 6
Kooi van der J. arbeider C 41 Arkepôlle
Kooi van der Jelke arbeider C 41 Arkepôlle
Kooistra A. H.v.d.Lei zonder B 40 Arkepôlle
Kooistra Fr. zonder B 87
Kooistra G. manufacturier A 59 Buorren 29
Kooistra J. landbouwer B 91 Utein 34
Kooistra J. arbeider B 74 Buorren 26
Kooistra J. veehouder B 27 Achterwei 28
Kooistra M. arbeider C 37 Dykfinne 8
Kooistra R. kruidenier B 103 Utein
Kooistra W. arbeider B 74
Kooistra W. manufacturier A 59 Buorren 29
Kramer D. wagenmaker B 67 Buorren 10
Kroes Sj. J.v.d.Meulen zonder A 69
Kuperus L. veehouder A 4 Sânbuorren 18
Kijlstra E. bakker B 61 Buorren
Lautenbach F.H. bakker A 73
Lepstra Sj. arbeider B 25
Linting E. fabrieksarbeider B 28
Linting H. wed. landbouwer A 77
Linting J. landarbeider B 30
Lijkelema .. landarbeider C 22 Manjepetswei 3
Maasen Tj. riethandelaar C 6
Maenen van J. timmerman B 55
Meulen van der mej.A. onderwijzeres A 57 Buorren 25
Meulen van der H. kaasmaker B 33
Meulen van de S. landarbeider A 51 Buorren 15
Mud T. veehouder B 78 It West 20
Mulder A. veehandelaar A 51c
Mulder A.J. kaasmaker B 51
Mulder M. landbouwer B 115
Nicolai A. landbouwer A 30 Op 'e Wâl 3
Noordstra J. landbouwer C 28 De Koai 3
Oldenburger J. landbouwer B 116
Oostrum van W. rijksveldwachter A 41a
Paulusma R. landbouwer A 72 Great Haersmawei 18
Paulusma T. zonder A 72 Great Haersmawei 18
Ploeg van der R. veehouder A 104 It West 31
Poelstra J. zonder A 66 Great Haersmawei 7
Poelstra M. zonder A 66 Great Haersmawei 7
Pool P. veehouder A 88 De Geasten ??
Poppema C. bakker A 15
Posthuma F. landbouwer A 51a Slotsingel 10
Posthuma J. bediende B 57
Posthuma J.J. arbeider C 3 It West 41
Posthuma L. arbeider A 10
Posthuma W. timmerman B 34
Postma A.L. landbouwer B 98 Utein 22
Procee Sj. veekoopman A 51
Procee S.P. veehouder B 123
Riedstra J. veehouder B 124 Opperbuorren East 2
Riemersma G. timmerman A 40a
Riemersma M. landbouwer A 71 Dwarssingel 41
Rinsma D. wed. zonder B 109
Rintjema Tj. botermaker A 42a
Ritsma A. landbouwer A 91
Ritsma G. landarbeider A 81
Ritsma W. landarbeider A 86
Rondon J. veehouder A 19 Buorren (41/51)
Roorda B.A. landarbeider B 11
Roorda H. landarbeider B 41
Roos de E. landbouwer A 21
Ruiling J. landarbeider A 58
Scheffer H. arbeider B 44
Schultz H.J.Th. dir. zuivelfabriek A 28
Sibma D. koemelker A 18a Eastersanning 16
Siebenga A. landbouwer A 23
Siebenga J. arbeider B 38
Siebenga S. arbeider B 37
Sietsma K. veehouder B 99 Utein 7
Slotegraaf J. veehouder A 18d Eastersanning 18
Slotegraaf J. landarbeider C 12 De Tsjollen 4
Slotegraaf J. landbouwer A 96 Skeane Heawei 23
Slotegraaf J. veehouder B 75 It West 10
Slotegraaf M. veehouder A 18e Eastersanning 35
Slotegraaf Tj. veehouder B 75 It West 10
Slotegraaf Tj. landarbeider A 17
Smedes H. landarbeider A 18c
Spoelstra S. veehouder B 107 Opperbuorren West 1
Spijkstra Sj. machinist B 16
Steenbeek E. kleermaker A 9
Steendam J. landarbeider C 43
Steendam K. C 39
Steendam L. boerenarbeider C 4
Stelwagen J. landarbeider C 35 Dykfinne 14
Stelwagen L. wed. zonder C 34 Wolwarren 2
Stienstra P. brievenbesteller A 15
Tasma H. timmerman A 187
Teijema Sj. zonder A 53
Tilstra A. zonder A 42
Tjeerdsma D. arbeider A 64
Tjeerdsma M. landbouwer B 6 Aldegeasterdyk 1
Tjeerdsma R. arbeider C 22d
Tjeerdsma U. veehouder A 102 It West  27
Vaartjes J. zonder A 42b
Veenstra A. veehouder B 88
Veenstra F. arbeider A 11
Veenstra H. veehouder B 95 Utein ??
Veenstra H. landbouwer A 28a
Veenstra J. landarbeider A 80
Veenstra J.J. klompenmaker B 69 Buorren 16
Veenstra M. landarbeider B 114
Veenstra T. wed. landarbeider C 16
Velde van der J. veehouder A 28
Vlietstra R. arbeider C 18 It West 66
Vries de A. landarbeider B 121
Vries de A. kruidenier A 56 Buorren 23
Vries de A. landarbeider A 81a
Vries de A. bakker B 53 Sônbuorren 21
Vries de B. vrachtschipper A 70a
Vries de B. landbouwer A 84 De Geasten ??
Vries de G. veehouder C 27d Wolwarren 16
Vries de H. rijwielhandelaar B 77 It West  18
Vries de J. wed. zonder B 45
Vries de J. mach.watersch. B 2 Swartewei 20
Vries de J. veehouder C 19 It West 67
Vries de J. landarbeider A 98 It West 1
Vries de K. zonder C 19 It West 67
Vries de L. winkelier A 32
Vries de M. veehouder C 22 Westersanning 16
Vries de M. arbeider B 17
Vries M. veehouder A 103 It West 29
Vries de P. landarbeider C 27 e
Vries de S. veehouder B 117 Utein 2
Vries de T. stoomb.ondern. A 28a
Vries de W. schipper A 37
Vries de W. landbouwer A 25 Fabrykswei 11
Wagenaar A. K.Vlietstra zonder B 19
Wal van der B. veehouder A 94 De Geasten 10
Wal van der B. veehouder B 106 Opperbuorren West 3
Wal van der Fr. landarbeider B 130
Wal van der H. landarbeider A 18b
Wal van der J. koopman A 99 It West 3
Wal van der J. landarbeider B 35
Wal van der J. veehouder B 83a It West 30
Wal van der K. landarbeider B 15
Wal van der K. landarbeider B 43
Wal van der M. landbouwer B 100 Utein 16
Wal van der P. landbouwer A 82 De Geasten 1
Wal van der S. arbeider B 113
Wal van der T. zuivelarbeider B 52
Wal van der W. arbeider B 130
Waijer T. veehouder B 65 Achterwei ??
Weima J. winkelier B 71 Buorren
Welling A. landbouwer B 62 Opperbuorren ??
Welling D. landbouwer A 18 Eastersanning 26
Welling Gj. beurtschipper A 38
Welling H. beurtschipper A 38
Welling H. smid B 105
Welling J. smid B 70 Buorren
Welling J. vrachtrijder B 50
Welling J. A.Rijpkema winkel kruiden.waren B 84 It West 36
Welling K. melktapper A 18
Welling S. J.Stelwagen zonder B 82
Welling W. beurtschipper A 51b
Wester R.G. visscher C 27c Wolwarren 14
Westerbrink S. veehouder C 8 It West 55
Wieling mej.W. onderwijzeres A 41
Wiersma B. schilder B 122
Wiersma B. veehouder B 97 Utein 24
Wiersma F. veehouder B 84a Eksteursreed 2
Wiersma F. landarbeider C 10
Wiersma F. landarbeider C 42 Arkepôlle
Wiersma J. veehouder C 21 It West 76
Wiersma L. arbeider A 88
Wiersma L. arbeider C 22b
Wiersma M. arbeider A 35
Wiersma S. arbeider C 10
Wouda J. K.Spinder zonder B 18
Woude van der J. veehouder A 79 Op 'e Wâl 3
Wijma M. landbouwer B 126 Opperbuorren East 1
Wijma U. landbouwer B 80 It West 24
Wijma W. veehouder B 81 It West 26/28
Wijmenga J. koemelker B 105 Opperbuorren West 5
Wijmenga R. slager B 54
Wijnstra A. arbeider A 87
IJsselstein R arbeider B 92
Zee van der H. timmerman B 46
Zuiderveld IJ. landbouwer B 2a Swartewei 36
Zwerver B. turfschipper A 36
TERUG