TERUG
 
Oudega           adressen  1928           
                 adres 1928       adres    2005  
eigen achternm. tussenv. voorl.    (wed. v) beroep letter nr   straat nr
Herder   P.   arbeider ?? ??   (woonschip)  
Douma   J.   landbouwer A 1   Aldegeasterdyk 2
Jonker   J.   veehouder A 2   Sânbuorren 42
Jong de Tj.   veehouder A 3   Sânbuorren 36
Kuperus   L.   veehouder A 4   Sânbuorren 18
Dijkstra   S.   onderwijzer A 9   Buorren 3
Steenbeek   E.   kleermaker A 9   Buorren 3
Posthuma   L.   arbeider A 10   Fabrykswei  
Veenstra   F.   arbeider A 11  
Douma   C.   schilder A 13  
Bloembergen   R.   arbeider A 14  
Poppema   C.   bakker A 15  
Stienstra   P.   brievenbesteller A 15  
Slotegraaf   Tj.   landarbeider A 17  
Sibma   D.   koemelker A 18 a   Eastersanning 16
Wal van der H.   landarbeider A 18 b   Eastersanning  
Smedes   H.   landarbeider A 18 c   Eastersanning  
Slotegraaf   J.   veehouder A 18 d   Eastersanning 18
Slotegraaf   M.   veehouder A 18 e   Eastersanning 35
Algra   T.   arbeider A 18 g   Eastersanning  
Adema   J.   arbeider A 18 h   Eastersanning  
Hemrika   E.   veehouder A 18 j   Eastersanning  
Welling   D.   landbouwer A 18  
Welling   K.   melktapper A 18  
Rondon   J.   veehouder A 19  
Roos de E.   landbouwer A 21  
Siebenga   A.   landbouwer A 23  
Jansma   J.   schilder A 24  
Vries de W.   landbouwer A 25   Fabrykswei 11
Veenstra   H.   landbouwer A 28 a  
Vries de T.   stoomb.ondern. A 28 a  
Geerligs   H.   veehouder A 28 b  
Schultz   H.J.Th.   dir. zuivelfabriek A 28  
Velde van der J.   veehouder A 28  
Kielstra   J.   arbeider A 29  
Kielstra   S.   timmerman A 29  
Nicolai   A.   landbouwer A 30   Op 'e Wâl 3
Vries de L.   winkelier A 32  
Algra   H.   timmerman A 33   Gealânswei 2
Jong de W.   visscher A 34   Slotsingel 9
Wiersma   M.   arbeider A 35  
Zwerver   B.   turfschipper A 36  
Vries de W.   schipper A 37  
Welling   Gj.   beurtschipper A 38   Fabrykswei  
Welling   H.   beurtschipper A 38   Fabrykswei  
Riemersma   G.   timmerman A 40 a   Fabrykswei  
Keimpema van S.   schilder A 40   Fabrykswei  
Oostrum van W.   rijksveldwachter A 41 a  
Douma   R.   slager A 41   Fabrykswei  
Kalksma   mej.J.   onderwijzeres A 41   Fabrykswei  
Wieling   mej.W.   onderwijzeres A 41   Fabrykswei  
Rintjema   Tj.   botermaker A 42 a  
Vaartjes   J.   zonder A 42 b  
Jong de F.   manufacturier A 42   Fabrykswei  
Tilstra   A.   zonder A 42   Fabrykswei  
Hopman   A.   koster A 43  
Carsjens   A.   predikant A 45   Buorren  
Herder   Gj.   arbeider A 46  
Jong de A.   pakhuisknecht A 47  
Fennema   Sj.   bakker A 48  
Boer de J.   winkelier A 49  
Posthuma   F.   landbouwer A 51 a   Slotsingel 10
Welling   W.   beurtschipper A 51 b   Slotsingel  
Mulder   A.   veehandelaar A 51 c   Slotsingel 32
Meulen van de S.   landarbeider A 51   Buorren 15
Procee   Sj.   veekoopman A 51   Buorren 15
Adema   G.S.   klompmaker A 52   Buorren 17
Ellens   A.   timmerman A 53   Buorren 19
Teijema   Sj.   zonder A 53   Buorren 19
Bergsma   A. W.de Vries bakkerij A 54   Buorren 21
Vries de A.   kruidenier A 56   Buorren 23
Jacobi   J.   veehouder A 57   Buorren 25
Meulen van der mej.A.   onderwijzeres A 57   Buorren 25
Ruiling   J.   landarbeider A 58   Buorren 27
Kooistra   G.   manufacturier A 59   Buorren 29
Kooistra   W.   manufacturier A 59   Buorren 29
Gerritsma   W.E.   predikant A 61   Buorren 31
Bouma   S.   zonder A 62   Buorren 33
Herder   H.   vrachtrijder A 62   Buorren 33
Kiers   H.   smid A 63   Buorren 35
Kiers   M.   smid A 63   Buorren 35
Tjeerdsma   D.   arbeider A 64   Gr. Haersmawei  
Poelstra   J.   zonder A 66   Gr. Haersmawei 7
Poelstra   M.   zonder A 66   Gr. Haersmawei 7
Boer de A.   arbeider A 68   Gr. Haersmawei 11
Kroes   Sj. J.v.d.Meulen zonder A 69   Gr. Haersmawei  
Vries de B.   vrachtschipper A 70 a  
Hoekstra   J. Tr.Kooistra veehouder A 70 b  
Hoekstra   O.   veehouder A 70 b  
Riemersma   M.   landbouwer A 71   Dwarssingel 41
Paulusma   R.   landbouwer A 72   Great Haersmawei 18
Paulusma   T.   zonder A 72   Great Haersmawei 18
Duursma   S.   hoofd eener school A 73  
Lautenbach   F.H.   bakker A 73  
Haan de Tr. A.Veenstra zonder A 75   Buorren 41
Kloosterman   A.   veehouder A 76   Buorren (41/51)
Linting   H. wed. landbouwer A 77   Buorren 51
Kielstra   F.   landbouwer A 78   Buorrren 53
Woude van der J.   veehouder A 79   Buorren 55
Veenstra   J.   landarbeider A 80   Skeane Heawei  
Vries de A.   landarbeider A 81 a   Skeane Heawei 15
Ritsma   G.   landarbeider A 81   Skeane Heawei 13
Wal van der P.   landbouwer A 82   De Geasten 1
Draaistra   M.   veehouder A 83   De Geasten ??
Vries de B.   landbouwer A 84   De Geasten ??
Jong de A.   arbeider A 85  
Ritsma   W.   landarbeider A 86  
Wijnstra   A.   arbeider A 87  
Pool   P.   veehouder A 88   De Geasten ??
Wiersma   L.   arbeider A 88   De Geasten ??
Elzinga   J.   arbeider A 89   De Geasten ??
Breeuwsma   T.   veehouder A 90   De Geasten 7
Ritsma   A.   landbouwer A 91   De Geasten 8
Wal van der B.   veehouder A 94   De Geasten 10
Haisma   E.   landbouwer A 95   Skeane Heawei 25
Slotegraaf   J.   landbouwer A 96   Skeane Heawei 23
Bouma   J.   landbouwer A 97   Skeane Heawei 1
Bouma   W.   arbeider A 97   Skeane Heawei 1
Vries de J.   landarbeider A 98   It West 1
Wal van der J.   koopman A 99   It West 3
Haan de F.   timmerman A 100   It West  
Balsma   J.   veehouder A 101   It West 25
Balsma   P.   veehouder A 101   It West 25
Tjeerdsma   U.   veehouder A 102   It West  27
Vries (de) M(inze)   veehouder A 103   It West  29
Ploeg van der R.   veehouder A 104   It West 31
Heide van der D. A.K.Reitsma veehouder A 105   Dykfinne ??
Jong de J.   vrachtrijder A 106   Dykfinne ??
Tasma   H.   timmerman A 187   ?? ??
Dellen van D.   veehouder B ??   Sanbuorren 14
Dellen van W.   veekoopman B ??   It West 48
Zuiderveld   IJ.   landbouwer B 1 a   Swartewei 36
Vries de J.   mach.watersch. B 2   Swartewei  
Heide van der A.   arbeider B 3  
Boersma   Tj.   veehouder B 4   Aldegeasterdyk 13
Boer de J.   veehouder B 5   Aldegeasterdyk 3
Boer de L.   veehouder B 5   Aldegeasterdyk 3
Tjeerdsma   M.   landbouwer B 6   Aldegeasterdyk 1
Douma   S.   landbouwer B 7   Mounehoek ??
Douma   H.   landbouwer B 8   Mounehoek 2
Roorda   B.A.   landarbeider B 11   Mounepaed 1
Herder   O.   arbeider B 12  
Heide van der G.   arbeider B 13  
Wal van der K.   landarbeider B 15  
Spijkstra   Sj.   machinist B 16  
Douma   S. D.J.v.d.Wier zonder B 17 a  
Vries de M.   arbeider B 17  
Herder   D.   vrachtrijder B 18 a  
Wouda   J. K.Spinder zonder B 18  
Bron   P.   arbeider B 19   Achterwei ??
Couperus   L.   arbeider B 19   Achterwei ??
Wagenaar   A. K.Vlietstra zonder B 19   Achterwei ??
Houtman   H.   timmerman B 21 a   Achterwei ??
Fennema   M.J.   veehouder B 21  
Kingma   L.   vrachtrijder B 23  
Lepstra   Sj.   arbeider B 25  
Adema   J.   arbeider B 26  
Kooistra   J.   veehouder B 27   Achterwei 28
Linting   E.   fabrieksarbeider B 28  
Bouma   R.   landbouwer B 29   Achterwei 24
Linting   J.   landarbeider B 30  
Bekkema   F.   schoenmaker B 31   Sânbuorren  
Jong de E.   arbeider B 32  
Meulen van der H.   kaasmaker B 33  
Bouma   S.   timmerman B 34 a   Sânbuoren  
Posthuma   W.   timmerman B 34  
Wal van der J.   landarbeider B 35  
Siebenga   S.   arbeider B 37  
Siebenga   J.   arbeider B 38  
Jong de A.   arbeider B 39  
Iest van der J.   arbeider B 40  
Kooistra   A. H.v.d.Lei zonder B 40  
Roorda   H.   landarbeider B 41  
Jong de J.   arbeider B 42  
Wal van der K.   landarbeider B 43  
Scheffer   H.   arbeider B 44  
Vries de J. wed. zonder B 45  
Zee van der H.   timmerman B 46  
Houten van S.   arbeider B 47  
Bloembergen   B.   arbeider B 48   Gariperwei  
Harmsma   A.   landbouwer B 49   Achterwei 27
Harmsma   H.   landbouwer B 49   Achterwei 27
Welling   J.   vrachtrijder B 50   Achterwei  
Mulder   A.J.   kaasmaker B 51   Achterwei  
Bosma   E.   zonder B 52  
Wal van der T.   zuivelarbeider B 52  
Vries de A.   bakker B 53   Sanbuorren  
Wijmenga   R.   slager B 54   Sanbuorren  
Maenen van J.   timmerman B 55   Sanbuorren  
Posthuma   J.   bediende B 57  
Boer de H.   arbeider B 58  
Heide van der R. F.Bruinsma veehouder B 59  
Boer de K.   arbeider B 61  
Kijlstra   E.   bakker B 61  
Jong de H.   veehouder B 62   Sânbuorren 1
Welling   A.   landbouwer B 62   Sânbuorren 1
Faber   A.   veehouder B 63   Buorren 2
Faber   D.A.   veehouder B 63   Buorren 2
Dijkstra   B.   ass.dir. zuivelfabriek B 63 a   Buorren  
Kloosterman   Tj.   bakker B 64   Buorren  
Waijer   T.   veehouder B 65   Achterwei ??
Boer de D.H.   veehouder B 66   Sânbuorren 42
Boer de H.   reiziger in vetwaren B 66   Sânbuorren 42
Kramer   D.   wagenmaker B 67   Buorren  
Hoekstra   B. (Baaie) caféhoudster B 68   Buorren 12/14
Hoekstra   J.   veehouder B 68   Buorren 12/14
Veenstra   J.J.   klompenmaker B 69   Buorren 16
Welling   J.   smid B 70   Buorren 18
Weima   J.   winkelier B 71   Buorren  
Jonker   W. J.de Vries zonder B 72   Buorren 22
Jonker   H.   veehouder B 73   Buorren 24
Kooistra   J.   arbeider B 74   Buorren 26
Kooistra   W.   arbeider B 74   Buorren 26
Dijk van J.   hoofd eener school B 75 b   It West 14
Slotegraaf   J.   veehouder B 75   It West 10
Slotegraaf   Tj.   veehouder B 75   It West 10
Jacobsma   J.   zonder B 76   It West 16
Jacobsma   J. S.v.d. Meulen zonder B 76   It West 16
Vries de H.   rijwielhandelaar B 77   It West 18
Mud   T.   veehouder B 78   It West 20
Deelstra   Tj.   arbeider B 79   It West 22
Wijma   U.   landbouwer B 80   It West 24
Wijma   W.   veehouder B 81   It West 26/28
Jongsma   Tj.   rietdekker B 82  
Welling   S. J.Stelwagen zonder B 82  
Wal van der J.   veehouder B 83 a   It West 30
Hiddema   A.   arbeider B 83   It West 32
Wiersma   F.   veehouder B 84 a   Eksteursreed 2
Welling   J. A.Rijpkema winkel kruiden.waren B 84   It West 36
Bos van den J.   huishoudster B 85  
Drent   A.   zonder B 85  
Haan de H.   zonder B 87 a  
Kooistra   Fr.   zonder B 87  
Veenstra   A.   veehouder B 88  
Jong de J.   arbeider B 89  
Jong de F.   arbeider B 90  
Kooistra   J.   landbouwer B 91   Utein 34
IJsselstein   R   arbeider B 92   Utein 32
Hiemstra   G.   veehouder B 93   Utein 30
Hiemstra   J.   veehouder B 93   Utein 30
Haan de W.   landbouwer B 94   Utein 28
Veenstra   H.   veehouder B 95   Utein ??
Deelstra   M.K.   arbeider B 96   Utein 26
Wiersma   B.   veehouder B 97   Utein 24
Postma   A.L.   landbouwer B 98   Utein 22
Sietsma   K.   veehouder B 99   Utein 7
Wal van der M.   landbouwer B 100   Utein 16
Houten van H.   arbeider B 101   Utein 14
Boer de H.   landbouwer B 102   Utein 10
Kooistra   R.   kruidenier B 103   Utein ??
Welling   H.   smid B 105   Opperbuorren West 5
Wijmenga   J.   koemelker B 105   Opperbuorren West 5
Wal van der B.   veehouder B 106   Opperbuorren West 3
Spoelstra   S.   veehouder B 107   Opperbuorren West 1
Douma   H.   landbouwer B 108   Opperbuorren West 2
Rinsma   D. wed. zonder B 109  
Jong de A. H. de Vries veehouder B 110   Utein 2
Houten van T.   arbeider B 111  
Houten van H.   arbeider B 112  
Wal van der S.   arbeider B 113  
Veenstra   M.   landarbeider B 114  
Mulder   M.   landbouwer B 115  
Oldenburger   J.   landbouwer B 116  
Vries de S.   veehouder B 117   Utein 2
Heide van der Sj.   betonwerker B 118  
Elzinga   Sj.   arbeider B 119  
Elzinga   Th.   arbeider B 119  
Vries de A.   landarbeider B 121  
Wiersma   B.   schilder B 122  
Procee   S.P.   veehouder B 123  
Bouma   Kl.   landbouwer B 124   Sânbuorren 47
Riedstra   J.   veehouder B 124   Opperbuorren East 2
Harmsma   R.   landbouwer B 125   Opperbuorren East 1a
Wijma   M.   landbouwer B 126   Opperbuorren East 1
Huisma   A.   veehouder B 127   Opperbuorren East 6
Huisma   L.   veehouder B 127   Opperbuorren East 6
Jong de T.   arbeider B 129  
Wal van der Fr.   landarbeider B 130  
Wal van der W.   arbeider B 130  
Boer de H.   koemelker C 2   It West 37
Posthuma   J.J.   arbeider C 3   It West 41
Steendam   L.   boerenarbeider C 4   It West 49
Haan de H.   arbeider C 5   It West 51
Maasen   Tj.   riethandelaar C 6   It West 51
Jong de A.   arbeider C 7   It West 53
Jong de Auke   arbeider C 7   It West 53
Jong de H.   arbeider C 7   It West 53
Jong de R.   arbeider C 7   It West 53
Jong de Tj.   arbeider C 7   It West 53
Westerbrink   S.   veehouder C 8   It West 55
Drent   K.   timmerman C 9   It West 57
Wiersma   F.   landarbeider C 10   It West 59
Wiersma   S.   arbeider C 10   It West 59
Jong de A.   arbeider C 11   De Tsjollen  
Keulen van Kl.   arbeider C 11   De Tsjollen  
Slotegraaf   J.   landarbeider C 12   De Tsjollen 4
Jong de H.   arbeider C 13 a   Westersanning 4
Jongsma   J.   arbeider C 13 b   Westersanning 6
Jongsma   W.   arbeider C 13 b   Westersanning 6
Jong de J.   veehouder C 13   Westersanning 2
Boer de J.   arbeider C 14   It West 65
Boer de M.   veehouder C 15   It West ??
Veenstra-de Vries   Teunis wed. van landarbeider C 16   It West ??
Jong de J.   arbeider C 17   It West 68
Vlietstra   R.   arbeider C 18   It West ??
Vries de J.   veehouder C 19   It West 67
Vries de K.   zonder C 19   It West 67
Wiersma   J.   veehouder C 21   It West 76
Bergsma   L.   arbeider C 22 a   De Geau 2
Bethlehem   H.H.   landbouwer C 22 a   De Geau 2
Bethlehem   J.   landbouwer C 22 a   De Geau 2
Jong de L.   veehandelaar C 22 b   Manjepetswei 7
Wiersma   L.   arbeider C 22 b   Manjepetswei 7
Tjeerdsma   R.   arbeider C 22 d   ??  
Hoekstra   H.   veehouder C 22 g   Manjepetswei 11
Anjema   J.   landbouwer C 22 h   Manjepetswei 6
Elzinga   J.   arbeider C 22 i   Manjepetswei          12
Kloosterman   J.   veehouder C 22 t   Feansterdyk 14
Lijkelema   ..   landarbeider C 22   ??  
Vries de M.   veehouder C 22   Westersânning 16
Elzinga   Sj.   arbeider C 23 b   Westersanning 18
Jongsma   W.   veehouder C 23 e   Westersanning 20
Jong de T.   veehouder C 23 f   De Geau 11
Geerligs   H.   veehouder C 23   Westersanning 1
Douma   B.   landbouwer C 24   Jan Dirkspolder  
Jong de D.J.   veehouder C 25   Jan Dirkspolder  
Jelsma   S.   veehouder C 27 a   Headammen 2
Jelsma   W.   veehouder C 27 a   Headammen 2
Bouma   J.   landbouwer C 27 b   Jan Dirkspolder  
Bouma   Jasper   landbouwer C 27 b   Jan Dirkspolder  
Wester   R.G.   visscher C 27 c   Wolwarren 14
Vries de G.   veehouder C 27 d   Wolwarren 16
Vries de P.   landarbeider C 27 e   Wolwarren 18
Heide van der H.   veehouder C 27   Headammen 1
Noordstra   J.   landbouwer C 28   De Koai 3
Elzinga   B.   arbeider C 29   De Koai 2
Jelsma   IJ.   arbeider C 30   De Koai  
Jelsma   L.   veehouder C 31   De Kreilen (polder)  
Jelsma   W.   veehouder C 31   De Kreilen (polder)  
Deelstra   T.   veehouder C 32   De Koai 1
Elzinga   S.   arbeider C 33   Wolwarren 1
Stelwagen   L. wed. zonder C 34   Wolwarren 2
Bosma   G.   zonder C 35   Dykfinne 14
Stelwagen   J.   landarbeider C 35   Dykfinne 14
Boer de H.   arbeider C 36   Dykfinne 10
Elzinga   S.   arbeider C 37 a   Dykfinne 6
Kooistra   M.   arbeider C 37   Dykfinne 8
Bouma   Gj.   arbeider C 38   Dykfinne 4
Steendam   K.   C 39   Dykfinne 2
Jong de H.   arbeider C 40   Arkepôlle  
Kooi van der J.   arbeider C 41   Arkepôlle 2
Kooi van der Jelke   arbeider C 41   Arkepôlle 2
Wiersma   F.   landarbeider C 42   Arkepôlle  
Steendam   J.   landarbeider C 43   Arkepôlle  
Bouma   Gj.   arbeider C 271   ??  
Jong de F.   arbeider C 400   ??  
Geerligs   E.   fouragehandelaar D 10   Mounehoek 4
Jansma   E.   landbouwer E 86  
Debreezeni   J.   wagenmaker G 38  
TERUG