TERUG naar MENU
GENEALOGISCHE WEBSITE
van
JURJEN DE BOER
BRONNEN
            I. Boeken, tijdschriften enz
                    update 30 okt 2012


CODE

Titel v boek

B-AAS…

+ nr = blz nr v It Algera-Algra Skaei –R.S.Roorda - 1956

B-AES….

+ nr = blz nr v Nagesl. V. Albert Eytes en Anje Willems  - M.Jongsma – 2004

B-AKN

+ nr = blz nr v  Achtkarspelen -mensen door de tijd - Douwe de Graaf - 2006

B-ARA

+ nr = blz nr v Assen rond 1800 – B.Jonker -

B-ATK

+ nr = blz nr v It Alde Tsjerkje fan Koartehimmen Jochum Dijkstra - 2002

B-BBK

+ nr = blz nr v  Het Beerda boek – A.M.Douma - 2003

B-BIF

+ 2 nr's =deel + blz nr v Bezettingstijd in Friesland  - P-Wijbenga - 1970-1978

B-BKR…

+ nr = blz nr v Genealogieën Bijker - F.Bakker Amsterdam                2000

B-BMA

+ nr = blz nr v  Bijma  - T.Kok-Draijer e.a.  -  2005

B-BOD

+ nr = blz nr v  Het geslacht van Boelens-Opsterland- G.van der Veer - 2007

B-BOO…

+ nr = blz nr v Genealogieën Boonstra-Werkgroep Boonstra -             2000

B-BRA…

+ nr = blz nr v Genealogie Brandsma - Jurjen Brandsma   -                  1951

B-BRM…

+ nr = blz nr v Bierum in de Branding - Uitgeverij de Vuurbaak Groningen  - 1976

B-BUO…

+ nr = blz nr v Familieboek Buorkje (fam.de Boer) - Jurjen de Boer - 2000

B-DGJ…-…

+ 2 nr’s = jaargang (laatste 2 cijfers) en blz nr v Drentsch Genealogisch Jaarboek

P-DHN

+ nr = blz nr v fam.stamboom de Haan  – Jouke Kooistra - 2008

B-DNA…

+ nr = blz nr v De Nederzetting Assen– J.E.Ennink          --                   1984

B-DTN

+ nr = blz nr v Drachten van toen naar nu – F.Dam e.a. - 1991

B-DVA…-…

+ 2 nr’s = jaargang (laatste 2 cijfers) en blz nr v (nieuwe-) Drentsche Volksalmenak

B-DVB…

+ nr = blz nr v Douma’s van Burgum – G. van der Meer-Douma - 1990

B-EED…-…

+ 2 nr’s = jaargang (laatste 2 cijfers) en blz nr v 11en 30 = org. v. d. NGV afd.Friesland

B-EOA…

+ nr = blz nr v Eelkje Offinga, een geschreven leven – H.Runia-Algra 2001

B-FDJ…

+ nr = blz nr v De veldwachter v Drachten - ds Frank (Folkert) de Jong- ca.1975

B-FKB…

+ nr = blz nr v Frysk Kertiersteateboek - Fryske Akademy -                1995

B-FKN…

+ nr = blz nr v Friese Kwartieren- red.: Kist-vd Meulen-Smink-uitg. NGV afd Friesl. 2005

B-FLN

+ nr = blz nr v Folgeren – Douwe de Graaf - 2010

B-FWL…

+ nr = blz nr v Friezen op ‘e Wâl- Albert Mulder - 1991

B-GGK…

+ nr = blz nr v Gedenkboekje verbouw Ger.Kerk Oudega-Sm          - 1981

B-GIE…

+ nr = blz nr  v De Gietersen in Friesland - FA-(dr. J.Kroes)  -            1996

B-GJB… - ...

+ 2 nr’s = jaar(laatste 2 cijfers)+blz nr van Jierboekjes, -boeken van de Fryske Akademy

B-GLR...

+dd = dagblad De Gelderlander plus datum

B-GVO…

+ nr = blz nr v Geschiedenis van Oudega-Small. - Kl.J.Bekkema e.a. -1990

B-GVS…

+ nr = blz nr v Geschiedenis van Smallingerland - P.v. Schaik dr.J.J.Spahr vd Hoek-1976

B-GYB…

+ nr = blz nr v Geert Ybes boer te Beetsterzwaag  - J.v.d.Bosch        - 1982

B-HAL…

+ nr = blz nr v De (oantroude) fam.f. de Halbertsma’s-FLMD-(Andrys Stienstra)-2000

B-HEM..

+ nr = blz nr v Hoogeveen van Echtens Morgenland – L.Huizing, dr. J.Wattel - 1975

B-HES

+ nr = blz nr v  Het Erfgoed van Smallingerland – Smelne’s Erfskip – 2000

B-HSL

+ nr = blz nr v Heil om Seil – Hylke Speerstra - 2002

B-JML…-…

+ 2 nr’s = jaar(laatste 2 cijfers)+blz nr van Jaarb.vd Mij der Ned.Letterk. Leiden

B-JRS

+ nr = blz nr v  Nagesl..Jelmer Roelofs en Grietje Wybes - M.Jongsma - 2006

B-KAL

+ nr = blz nr v   Kalma   -  S.Kok-Draijer   -   1993

B-KBK

B-KLO…

+ nr = blz nr v   Genealogie van Calsbeeck tot Kalfsbeek (2e druk) - 2013 - Willem Kalsbeek  

+ nr = blz nr v  Fam. Kloosterman van Garijp-Sigerswolde-A. Kloosterman-1999

B-LJS

+ nr = blz nr v  Lammert Jans en Goyts Wietses - Harmke Zeeman-Postma - 2006

B-NDD

+ nr = blz nr v  De Noorder Dwarsvaart in Drachten – Douwe de Graaf – 2004

B-NYZ…

+ nr = blz nr v Genealogie Nyzingh etc  door … Middel   199.?

B-OBN

+ nr = blz nr v Opsterland Brokken  –Fr. Van Heijningen en J.Post - 2009

B-OEL

+ nr = blz nr v Een nieuwe kijk op het Oude Eelde–drs. C.Schaafsma - M.Arents-Luinge-1989                                                                                               

B-OMR…

+ nr = blz nr v Oostermeer-Geschiedkundig beschreven- B.R.Veltman - 1924

B-OWD…-…

+ 2 nr’s = jaar(laatste 2 cijfers)+blz nr van Ons Waardeel Drentsch Hist.Ver.

B-PCO…

+ nr = blz nr v Gedenkboek 100 jr Prot. Chr.Onderwijs te Oudega -  1986

B-RCA

+ nr = blz nr v  Retour Canada  -  G. Posthumus-Zandstra   -  1977

B-SAN

+ 2 nr’s = jaar(laatste 2 cijfers)+blz nr van Spint Arwt’n …

B-SDV…

+ nr = blz nr v Sierd de Vries vertelt - S. de Vries (red.Bakbrogge) -   1996

B-SLO…

+ nr = blz nr v Van Graver tot Graaf (fam. Slotegraaf)- G. de Vries-Veenstra e.a. -1996

B-SMA…

+ nr = blz nr v Smellingeraland-comm.herdenking 300 jr Drachten - 1941 (1948?)

B-SMH

+ nr = blz nr v Sumarreheide  Stichting Heideburen Suameer-  2004

B-SWD…

+ nr = blz nr v Suawoude-P.Datema - 1971

B-TAD

+ nr = blz nr v Ter Aard-Zoektocht in de historie – H. en H.J.Janssen - 2004

B-WGN…

+ nr = volg nr van Grafschriften- uitg. van Werkgr. Grafschr.proj. Nederl.

B-WOB

+ nr = blz nr v Waar Oudegaster Boeren woonden van 1900-2000 - J.B.van der Wal –2003
TERUG naar MENU